Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze omstandigheden gelden de volgende definities:

Bedenktijd : de termijn gedurende welke de consument zijn recht van weigering kan uitoefenen;
Consument: Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroepsactiviteit of een bedrijf en een overeenkomst op afstand sluit met een ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duur van de transactie : Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een aantal producten en/of diensten waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Betrouwbaar medium: Elk medium dat een consument of ondernemer in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op zodanige wijze dat de opgeslagen informatie in de toekomst in ongewijzigde vorm kan worden geraadpleegd en gereproduceerd.
Opt-out recht : de mogelijkheid voor de consument om de overeenkomst op afstand tijdens de bedenktijd te herroepen;
Ondernemer: Een natuurlijke of rechtspersoon die goederen en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Afstandscontract: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand : Een middel dat kan worden gebruikt om een overeenkomst te sluiten zonder dat de consument en de ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte bijeenkomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

emaillefabriek.nl.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt vóór het sluiten van de overeenkomst op afstand aan de consument verstrekt. Indien dit om redelijke redenen niet mogelijk is, zal worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een beveiligde gegevensdrager. Indien dit niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens bepaalde product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Aanbieding

 1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om de consument in staat te stellen het aanbod naar behoren te beoordelen. Indien de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat de consument kan begrijpen welke rechten en verplichtingen aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. In het bijzonder verwijst het naar:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • eventuele leveringskosten;
  • hoe de overeenkomst zal worden gesloten en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • of een herroepingsrecht van toepassing is;
  • de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod of de termijn gedurende welke de ondernemer de prijs garandeert;
  • het bedrag van het tarief voor communicatie op afstand, indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het normale basistarief voor de gebruikte communicatietechniek;
  • of de overeenkomst na sluiting wordt gearchiveerd en, zo ja, hoe zij door de consument kan worden geraadpleegd;
  • de wijze waarop de consument de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en desgewenst kan opvragen voordat de overeenkomst wordt gesloten;
  • alle andere talen dan het Nederlands waarin de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimumduur van een overeenkomst op afstand in geval van een transactie op lange termijn.

Artikel 5 – Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, overeenkomstig het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen het wettelijk kader – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en over al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd de bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zendt de consument bij het product of dienst de volgende informatie, in schriftelijke vorm of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een veilige gegevensdrager:
  • het adres voor een bezoek aan de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument het recht van weigering kan uitoefenen, of een duidelijke vermelding van de uitsluiting van het recht van weigering;
  • informatie over de beschikbare garanties en service na verkoop;
  • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden bedoelde informatie, indien de ondernemer deze informatie niet reeds vóór het sluiten van de overeenkomst aan de consument heeft verstrekt;
  • vereisten voor de beëindiging van de overeenkomst, indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een transactie op lange termijn is het bepaalde in de vorige alinea slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van goederen heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen te herroepen. Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer meegedeelde vertegenwoordiger
 2. Tijdens de afkoelingsperiode zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van weigering

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn weigeringsrecht, zijn de kosten van terugzending ten hoogste voor rekening van de consument.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting van het herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in de leden 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor producten
  • die door de ondernemer zijn vastgesteld in overeenstemming met de eisen van de consument;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggegeven;
  • die snel achteruitgaan of verouderd zijn;
  • waarvan de prijzen onderhevig zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  • voor verspreide kranten en tijdschriften;
  • audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan het afdrukken door de consument is gestoord.
  • Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor diensten:
   • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
   • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen vóór het verstrijken van de bedenktijd;
   • op weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – Prijs

 1. De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten zullen gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur niet worden verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. In tegenstelling tot de vorige alinea kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze afhankelijkheid van schommelingen en het feit dat alle aangegeven prijzen richtprijzen zijn, worden in het aanbod gespecificeerd.
 3. Een prijsverhoging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst is alleen toegestaan indien zij het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Een prijsverhoging binnen 3 maanden na de sluiting van de overeenkomst is alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • zij het gevolg zijn van wet- of regelgeving; of
  • De consument heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van goederen of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 – Naleving en garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. . Indien overeengekomen, garandeert de ondernemer tevens dat het product geschikt is voor gebruik anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.
 2. De door de ondernemer, de fabrikant of de importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten, alsmede bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. De plaats van levering is het adres dat de consument aan het bedrijf heeft meegedeeld.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien de bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht. In dat geval heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en heeft hij recht op een eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van de bestelde goederen onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de levering zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden aangegeven dat vervangende goederen worden geleverd. Het recht van weigering kan niet worden uitgesloten voor vervangen artikelen. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duur van de transacties: duur, annulering en verlenging

annulering

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten minste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden bedoelde overeenkomsten sluiten:
  • te allen tijde annuleren en niet beperkt zijn tot annulering op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • althans te annuleren op dezelfde wijze als zij door hem werden aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn die de ondernemer voor zichzelf heeft vastgesteld.

Uitbreiding

 1. Een overeenkomst die voor een bepaalde periode is gesloten en die betrekking heeft op de regelmatige levering van producten (met inbegrip van elektriciteit) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde periode.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, indien de consument bezwaar heeft tegen deze verlengde overeenkomst. kan de consument de verlenging met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag stilzwijgend voor onbepaalde tijd worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden, als de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar ten minste eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met een beperkte duur voor regelmatige levering van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet standaard voortgezet en wordt na de proef- of kennismakingsperiode automatisch beëindigd.

Duur

 1. Als de overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, mits de redelijkheid en billijkheid zich niet tegen opzegging voor het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen, worden aan de consument verschuldigde bedragen betaald binnen 14 dagen na het begin van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6, lid 1. Bij een dienstenovereenkomst gaat deze termijn in nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij verkoop van goederen aan consumenten kan in de algemene voorwaarden nooit een voorschot van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om een vooraf aan de consument bekend gemaakte redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenprocedure

 1. De ondernemer beschikt over een redelijk openbare klachtenprocedure en behandelt de klacht in overeenstemming met die klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument een gebrek heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil, dat aan de geschillenbeslechtingsprocedure is onderworpen.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een betrouwbare gegevensdrager.