Inleiding

Emaillefabriek is een website van Sign People (hierna aangeduid als: “Sign People”). Sign People is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van haar websites van groot belang is voor haar activiteiten. De informatie die Sign People over jou verwerkt (hierna aangeduid als: “persoonsgegevens”) wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Sign People houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Sign People Herastraat 39a, 5047 TX Tilburg. Via info@emaillefabriek.nl kun je altijd contact opnemen met Sign People.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan Sign People niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal Sign People-diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

Soorten gegevens en doeleinden verwerking

Sign People kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres, en ook om gegevens over interesses van jou als gebruiker van één of meer van onze websites. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij Sign People bekend zijn omdat je hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen je interesseren of omdat Sign People jouw interesses heeft afgeleid uit de manier waarop je van de diensten van Sign People gebruik maakt. Ook worden financiële gegevens, zoals je bankrekeningnummer verwerkt als je producten op een van onze websites bestelt of je abonneert op betaalde diensten, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten of abonnementen. De servers van Sign People leggen voorts automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze websites.

Je gegevens kunnen door Sign People worden gecombineerd met gegevens die zijn verzameld in het kader van jouw aankoop of gebruik van producten of diensten van Sign People. Dit doet Sign People zodat zij je beter van dienst kan zijn en de inhoud van de websites nog beter op je interesses af kan stemmen. Indien je bezwaar hebt tegen het uitwisselen en combineren van jouw persoonsgegevens met groepsmaatschappijen, kan je dit melden via info@emaillefabriek.nl.

Sign People verzamelt en verwerkt via de door haar geëxploiteerde websites persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Voor de totstandkoming en uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst en om je de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan je behoeften en wensen;
  2. Om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;
  3. Als het gaat om een betaalde dienst, om te factureren. Financiële gegevens worden nooit op een website gepubliceerd door Sign People, en ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst;
  4. Om gericht aanbiedingen te doen, zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product waarvan Sign People op basis van door haar verwerkte gegevens vermoedt dat het je interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van de aanbiedingen kan Sign People een profiel van je opstellen;
  5. Om je een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
  6. Om haar websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
  7. Om te voldoen aan de op Sign People rustende wet- en regelgeving.

Sign People bewaart je persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Delen en bekend maken van persoonsgegevens

Zoals reeds eerder vermeld kan Sign People persoonsgegevens die door haar worden verwerkt, uitwisselen. Indien je bezwaar hebt tegen het uitwisselen en combineren van jouw persoonsgegevens met Sign People groepsmaatschappijen, kan je dit melden via info@emaillefabriek.nl.

Je adresgegevens kunnen voorts voor het per telefoon en/of per post toezenden van informatie en aanbiedingen worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden (onder andere ‘list rental’). We selecteren deze derden op basis van de informatie die we hebben verzameld over jouw productafname, Emaillefabriek / Sign People gedrag en/of abonnementen. Deze derden zullen je gegevens vervolgens gebruiken om je aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten bij jouw interesses. Indien je geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, kun je je gegevens laten blokkeren. Uitsluitend als jij Sign People daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven, kan Sign People je elektronische gegevens gebruiken voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten.

Dergelijke informatie en aanbiedingen zal altijd worden verstuurd vanuit Sign People. De informatie en aanbiedingen van derden beoordeelt Sign People ook altijd voordat deze door haar wordt verstuurd. Je kan een verleende toestemming voor het gebruik van je elektronische gegevens door derden weer intrekken. In beide gevallen kun je een briefje sturen aan Sign People ter attentie van: Administratie, Herastraat 39a, 5047 TX of een email aan info@emaillefabriek.nl.

Sign People kan in speciale gevallen, ongeacht je toestemming daarvoor persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van Sign People te garanderen. Tevens zal Sign People persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van Sign People aan jou op jouw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) je persoonsgegevens enkel zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting.
Sign People kan bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kun je niet worden geïdentificeerd.

Beveiliging

Sign People handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

Sign People wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met jouw persoonsgegevens omgaat. Dit privacy- en cookiebeleid wil daar een bijdrage aan leveren. Als je echter vragen hebt over de manier waarop Sign People met je persoonsgegevens omgaat, kun je altijd een bericht sturen aan: info@emaillefabriek.nl of aan Sign People, ter attentie van: Hans Priems, Herastraat 39a, 5047 TX Tilburg.

Als je wilt weten welke persoonsgegevens van jou zijn vastgelegd, als je gegevens wilt wijzigen of wilt laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, kan je een bericht sturen aan info@emaillefabriek.nl of aan Sign People Herastraat 39a, 5047 TX Tilburg, onder vermelding van ‘inzage/wijzigen/wissen persoonsgegevens’. Ook kan je doorgeven dat je niet langer prijs stelt op het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan groepsmaatschappijen of aan derden of het gebruik van jouw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen. In je bericht dien je in ieder geval je volledige naam, adres en woonplaats op te nemen, en je dient een kopie van een identificatiebewijs mee te sturen zodat Sign People zeker weet dat de informatie naar de juiste persoon wordt gestuurd. Indien Sign People niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan Sign People je vragen om je verzoek (nader) te specificeren. Sign People schort de uitvoering van je verzoek op totdat je Sign People de (nadere) specificatie hebt verstrekt. Sign People stuurt je na uitvoering van je verzoek altijd een bevestigingsbericht.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van je verzoek daartoe zal Sign People het gebruik van jouw gegevens voor de doeleinden waartegen jouw verzet zich richt beëindigen en in geval van een rechtmatig verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of wijzigen, tenzij en voor zover de wet Sign People verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Ook geven vele van de websites van Sign People je het recht om je eigen persoonsgegevens zelfstandig in te zien of te wijzigen, en kun je je persoonsgegevens die jij zelf op zo’n website hebt ingevoerd, verwijderen via de daartoe gegeven mogelijkheden.

Emaillefabriek / Sign People hecht grote waarde aan de privacy van alle bezoekers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens die door ons worden ontvangen worden gebruikt om de bestellingen zo spoedig mogelijk te laten verlopen. Je gegevens zullen niet zonder jouw toestemming worden gebruikt voor andere doeleinden. Emaillefabriek / Sign People verkoopt je persoonlijke gegevens niet aan derden en zal de gegevens alleen delen met derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de door u geplaatste bestelling. Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van u gegevens te respecteren.

Emaillefabriek / Sign People gebruikt de verzamelde gegevens om de volgende diensten te leveren:

  • Om het winkelen bij Emaillefabriek / Sign People zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met jouw toestemming jouw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot jouw bestelling en het gebruik van onze diensten op.
  • Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.Wij gebruiken jouw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven binnen je account op onze website.
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Emaillefabriek / Sign People zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op jouw computer. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen ‘first party cookies’ en ‘third party cookies’.

In de onderstaande tabel staan cookies die we verzamelen en welke informatie ze opslaan

Cookienaam

Cookie beschrijving

CART De vereniging met je winkelwagen
CATEGORY_INFO Slaat de categorie informatie op, hierdoor laadt je scherm ze sneller in
COMPARE De items die je hebt vergeleken.
CURRENCY De gewenste munteenheid
CUSTOMER Een gecodeerde versie van je klanten ID in de winkel
CUSTOMER_AUTH Een indicator of je op het huidige moment bent ingelogd in de webshop
CUSTOMER_INFO Een gecodeerde versie van de klantengroep waar je toebehoord
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Slaat het klanten segment ID op
EXTERNAL_NO_CACHE Een vlag die indicifeerd op caches zijn toegestaan of niet
FRONTEND Je sessie ID op de server.
GUEST-VIEW Geeft gasten de mogelijkheid om orders te wijzigen
LAST_CATEGORY De laatste categorie die is bezocht.
LAST_PRODUCT Het laatst bekeken product dat je hebt bekeken
NEWMESSAGE Bekijkt of er nieuwe berichten zijn ontvangen
NO_CACHE Schat of het is toegestaan om cache te gebruiken
PERSISTENT_SHOPPING_CART Een link om je te informeren over je winkelwagen en laatst bekeken producten als je dit wenst te weten.
POLL Het ID van diverse polls waar je recent op hebt gestemd
POLLN Informatie over je reactie op een poll
RECENTLYCOMPARED De artikelen die reeds zijn vergeleken
STF Informatie bij producten die is gemaild naar vrienden
STORE De taal die je hebt geselecteerd
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Bekijkt of de klant  cookies heeft toegestaan
VIEWED_PRODUCT_IDS De producten die recent zijn bekeken
WISHLIST Een gecodeerde lijst met producten in je wensenlijst
WISHLIST_CNT Het aantal producten in je wensenlijst

Third Party Cookies

Third Party cookies zijn cookies die door derden worden geplaatst. Op emaillefabriek.nl of een van de verwante webwinkels worden géén third party cookies geplaatst door advertentienetwerken, advertentie bureau’s, etc. teneinde een profiel van u op te bouwen.

Emaillefabriek / Sign People gebruikt Google Analytics voor het verkrijgen van website statistieken. Google maakt gebruik van een of meerdere cookies om deze statistieken te kunnen samenstellen

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Emaillefabriek / Sign People dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over jouw gegevens of als je deze wilt wijzigen. Wij geven alle openheid over jouw persoonsgegevens en wijzigen of verwijderen hiervan.